شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 معرفی معاون فنی و عمرانی
.

مهندس محمد حسین اسحقی 
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 


تحصیلات :

 

لیسانس عمران - فوق لیسانس مدیریت شهری 

 

سمت:

 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز- عضو کمیته فنی 

 

سوابق کاری :

 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 - 8 سال 

 

شهردار منطقه 3 - 2 سال ، جانشین معاونت عمرانی مرکز

 

 2 سال    مدیر عامل سازمان ترافیک -2 سال   

 

اتوماسیون عمرانی  کارهای پژوهشی :

 

کنترل پروژه و بودجه عمرانی شهرداریها   

 

فرم های آماری عمرانی   

 

اصول و ضوابط و شرح خدمات کمیته فنی عمرانی و فنی ترافیکی 
 
 معرفی معاون فنی و عمرانی
.

مهندس محمد حسین اسحقی 
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 


تحصیلات :

 

لیسانس عمران - فوق لیسانس مدیریت شهری 

 

سمت:

 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز- عضو کمیته فنی 

 

سوابق کاری :

 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 - 8 سال 

 

شهردار منطقه 3 - 2 سال ، جانشین معاونت عمرانی مرکز

 

 2 سال    مدیر عامل سازمان ترافیک -2 سال   

 

اتوماسیون عمرانی  کارهای پژوهشی :

 

کنترل پروژه و بودجه عمرانی شهرداریها   

 

فرم های آماری عمرانی   

 

اصول و ضوابط و شرح خدمات کمیته فنی عمرانی و فنی ترافیکی 
 
 اسلایدر