شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 شرح مراحل مختلف حفاری

جریمه پیش بینی شده

شرح مراحل مختلف حفاری


ردیف

مرحله قبل از حفاری

تعطیلی کار

عدم استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوز حفاری


1

هر تابلو دو میلیون ریال

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه و مجریان مربوطه در ابتدا و انتهای پروژه


2

برای نوار زرد هر متر طول حفاری ده هزار ریال و برای داربست فلزی هر متر طول حفاری بیست هزار ریال

عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزی


3

جریمه بر حسب نوع دستگاه از طریق شهرداری اعلام خواهد شد

عدم استفاده از ماشین آلات ذکر شده در مجوز حفاری


4

اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاری

عدم استفاده از کاتر


5

بیست و پنج سانتی متر به عرض هر طرف حفاری اضافه می شود(جمعا" پنجاه سانتی متر)

عدم استفاده فنی از دستگاه کاتر(لبه های ترانشه بصورت مضرس در آمده)


6

برای هر متر طول ترانشه در محل نصب پلیت یک میلیون ریال

عدم استفاده از پلیت بر روی ترانشه (مورد جزو شرایط مجوز می باشد)


7

دو برابر هزینه عرض اضافی اخذ خواهد شد

عدم رعایت عرض حفاری مندرج در مجوز


1

مرحله شروع حفاری

میزان جریمه دو برابر قیمتهای روز شهرداری

عدم رعایت عمق حفاری مندرج در مجوز بر اساس هر 10 سانتی متر اضافی


2

دو برابر طول حفاری اضافی

عدم رعایت طول حفاری مندرج در مجوز


3

دو برابر هزینه حفاری دارای مجوز

عدم مطابقت مسیرهای حفاری شده با مسیرهای درخواستی


4

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری بدون اخذ مجوز


5

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری در محلهایی که شهرداری در مجوز ممنوع نموده


6

هزینه حفاری دوبرابر هزینه حفاری عادی

صدور مجوز حفاری در فصلهای نامساعد سال ( از اول آبان ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد)


7

 


 
 شرح مراحل مختلف حفاری

جریمه پیش بینی شده

شرح مراحل مختلف حفاری


ردیف

مرحله قبل از حفاری

تعطیلی کار

عدم استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوز حفاری


1

هر تابلو دو میلیون ریال

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه و مجریان مربوطه در ابتدا و انتهای پروژه


2

برای نوار زرد هر متر طول حفاری ده هزار ریال و برای داربست فلزی هر متر طول حفاری بیست هزار ریال

عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزی


3

جریمه بر حسب نوع دستگاه از طریق شهرداری اعلام خواهد شد

عدم استفاده از ماشین آلات ذکر شده در مجوز حفاری


4

اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاری

عدم استفاده از کاتر


5

بیست و پنج سانتی متر به عرض هر طرف حفاری اضافه می شود(جمعا" پنجاه سانتی متر)

عدم استفاده فنی از دستگاه کاتر(لبه های ترانشه بصورت مضرس در آمده)


6

برای هر متر طول ترانشه در محل نصب پلیت یک میلیون ریال

عدم استفاده از پلیت بر روی ترانشه (مورد جزو شرایط مجوز می باشد)


7

دو برابر هزینه عرض اضافی اخذ خواهد شد

عدم رعایت عرض حفاری مندرج در مجوز


1

مرحله شروع حفاری

میزان جریمه دو برابر قیمتهای روز شهرداری

عدم رعایت عمق حفاری مندرج در مجوز بر اساس هر 10 سانتی متر اضافی


2

دو برابر طول حفاری اضافی

عدم رعایت طول حفاری مندرج در مجوز


3

دو برابر هزینه حفاری دارای مجوز

عدم مطابقت مسیرهای حفاری شده با مسیرهای درخواستی


4

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری بدون اخذ مجوز


5

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری در محلهایی که شهرداری در مجوز ممنوع نموده


6

هزینه حفاری دوبرابر هزینه حفاری عادی

صدور مجوز حفاری در فصلهای نامساعد سال ( از اول آبان ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد)


7

 


 
 اسلایدر