شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 معرفی معاون فنی و عمرانی
مهندس محمد حسین اسحقی 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 


تحصیلات
:

لیسانس عمران - فوق لیسانس مدیریت شهری 

سمت:

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز- عضو کمیته فنی 

سوابق کاری :

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 - 8 سال 

شهردار منطقه 3 - 2 سال ، جانشین معاونت عمرانی مرکز

 2 سال    مدیر عامل سازمان ترافیک -2 سال   

اتوماسیون عمرانی  کارهای پژوهشی :

کنترل پروژه و بودجه عمرانی شهرداریها   

فرم های آماری عمرانی   

اصول و ضوابط و شرح خدمات کمیته فنی عمرانی و فنی ترافیکی
 
 معرفی معاون فنی و عمرانی
مهندس محمد حسین اسحقی 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 


تحصیلات
:

لیسانس عمران - فوق لیسانس مدیریت شهری 

سمت:

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز- عضو کمیته فنی 

سوابق کاری :

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 - 8 سال 

شهردار منطقه 3 - 2 سال ، جانشین معاونت عمرانی مرکز

 2 سال    مدیر عامل سازمان ترافیک -2 سال   

اتوماسیون عمرانی  کارهای پژوهشی :

کنترل پروژه و بودجه عمرانی شهرداریها   

فرم های آماری عمرانی   

اصول و ضوابط و شرح خدمات کمیته فنی عمرانی و فنی ترافیکی
 
 اسلایدر