شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی
 

- بررسی و تعیین خط مشی برنامه­های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.

- نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمهای امور فنی و عمرانی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها در مناطق شهرداری و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیتهای عمرانی بر اساس برنامه های زمانبدی شده.

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی .

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت.

- نظارت بر حسن گردش امور عمرانی سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمانها به شهردار.

- مراقبت در تشکیل کمسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمسیونهای مذکور.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

- برنامه ریزی و تهیه و تدوین ظوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه به پیمانکار.

- برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین .

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 
 شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی
 

- بررسی و تعیین خط مشی برنامه­های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.

- نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمهای امور فنی و عمرانی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها در مناطق شهرداری و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیتهای عمرانی بر اساس برنامه های زمانبدی شده.

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی .

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت.

- نظارت بر حسن گردش امور عمرانی سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمانها به شهردار.

- مراقبت در تشکیل کمسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمسیونهای مذکور.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

- برنامه ریزی و تهیه و تدوین ظوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه به پیمانکار.

- برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین .

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 
 اسلایدر