شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 شرح مراحل مختلف حفاری

جریمه پیش بینی شده

شرح مراحل مختلف حفاری


ردیف

مرحله قبل از حفاری

تعطیلی کار

عدم استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوز حفاری


1

هر تابلو دو میلیون ریال

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه و مجریان مربوطه در ابتدا و انتهای پروژه


2

برای نوار زرد هر متر طول حفاری ده هزار ریال و برای داربست فلزی هر متر طول حفاری بیست هزار ریال

عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزی


3

جریمه بر حسب نوع دستگاه از طریق شهرداری اعلام خواهد شد

عدم استفاده از ماشین آلات ذکر شده در مجوز حفاری


4

اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاری

عدم استفاده از کاتر


5

بیست و پنج سانتی متر به عرض هر طرف حفاری اضافه می شود(جمعا" پنجاه سانتی متر)

عدم استفاده فنی از دستگاه کاتر(لبه های ترانشه بصورت مضرس در آمده)


6

برای هر متر طول ترانشه در محل نصب پلیت یک میلیون ریال

عدم استفاده از پلیت بر روی ترانشه (مورد جزو شرایط مجوز می باشد)


7

دو برابر هزینه عرض اضافی اخذ خواهد شد

عدم رعایت عرض حفاری مندرج در مجوز


1

مرحله شروع حفاری

میزان جریمه دو برابر قیمتهای روز شهرداری

عدم رعایت عمق حفاری مندرج در مجوز بر اساس هر 10 سانتی متر اضافی


2

دو برابر طول حفاری اضافی

عدم رعایت طول حفاری مندرج در مجوز


3

دو برابر هزینه حفاری دارای مجوز

عدم مطابقت مسیرهای حفاری شده با مسیرهای درخواستی


4

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری بدون اخذ مجوز


5

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

حفاری در محلهایی که شهرداری در مجوز ممنوع نموده


6

هزینه حفاری دوبرابر هزینه حفاری عادی

صدور مجوز حفاری در فصلهای نامساعد سال ( از اول آبان ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد)


7

 


 
 اسلایدر