شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 شرح وظایف ستاد حفاری

 

1-تهیه و تنظیم و ارائه لایحه مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با حفاری معابر شهری و نحوه عملکرد شهرداری بر اساس دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور و تایید آن از سوی فرمانداری شهرستان تبریز  .

 2 - تهیه و تنظیم فلوچارت در خواست مجوز حفاری و نحوه صدور آن به منظور ارائه عملکرد یکسان در کلیه مناطق شهرداری تبریز

3 - نظارت عالی بر کیفیت حفاری وترمیم آن در سطح کلانشهرتبریز

 4- بررسي و پیگیری  تاسيسات معارض با پروژه های شهرداری و هماهنگی با شرکت های چهارگانه حفار و سایر سازمانهای مرتبط  در خصوص جابجایی آنها با ارایه راهکار مناسب

 5-پاسخگویی به نامه های ارجاعی

 6 - پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون حفاری و همچنین اجرای مصوبات آن

 7- تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات و روش‌هاي مربوط به حفاری بر اساس  از دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور

 8- بازدید از مسیرهای حفاری , متراژ و برآورد هزینه اولیه حفاری بر طبق مشخصات رویه و با لحاظ نمودن قوانین و دستورالعملهای موجود

9- بررسی و تایید هزینه حفاری و تهیه نامه مربوطه و تحویل آن به نماینده شرکت حفار.

10- بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

11- پيگيري اجراي مصوبات حفاری و جابجایی تاسیسات و سایر موارد..

 12- بررسی اولیه درخواستهای حفاری در سطح مناطق دهگانه و چگونگی هماهنگ نمودن آن با شرایط روز.

13- رفع مشكلات بوجود آمده فی مابین شرکت های حفار و شهرداریهای مناطق درخصوص حفاري‌ و جابجایی تاسیسات.

 14-بررسی مصالح مصرفی و هزینه های جابجایی تاسیسات واقع شده شرکتهای حفار در مسیر پروژه های شهرداری و درصورت مغایر  نبودن , تایید آن برای پرداخت.

 15-شرکت در جلسات مرتبط با حفاری و یا جابجایی تاسیسات در مناطق دهگانه , شرکتهای حفار و یا سایر ادارات .

 16- درخواست و پیگیری اخذ انشعاب مورد نیاز پروژه های شهرداری مناطق دهگانه .

 17- جمع بندی و پیگیری تسویه حساب حفاریها و جابجایی تاسیسات در سطح مناطق دهگانه با شرکتهای چهارگانه حفار . (آب و فاضلاب , برق , گاز , مخابرات)

 18-  پیگیری استفاده از روشهای پیشرفته و مکانیکی در ترمیم محلهای حفاری.

19-  بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

 20- پیگیری همسطح سازی دریچه  منهول های شرکتهای حفار با سطح معابر.

 

 


 
 شرح وظایف ستاد حفاری

 

1-تهیه و تنظیم و ارائه لایحه مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با حفاری معابر شهری و نحوه عملکرد شهرداری بر اساس دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور و تایید آن از سوی فرمانداری شهرستان تبریز  .

 2 - تهیه و تنظیم فلوچارت در خواست مجوز حفاری و نحوه صدور آن به منظور ارائه عملکرد یکسان در کلیه مناطق شهرداری تبریز

3 - نظارت عالی بر کیفیت حفاری وترمیم آن در سطح کلانشهرتبریز

 4- بررسي و پیگیری  تاسيسات معارض با پروژه های شهرداری و هماهنگی با شرکت های چهارگانه حفار و سایر سازمانهای مرتبط  در خصوص جابجایی آنها با ارایه راهکار مناسب

 5-پاسخگویی به نامه های ارجاعی

 6 - پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون حفاری و همچنین اجرای مصوبات آن

 7- تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات و روش‌هاي مربوط به حفاری بر اساس  از دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور

 8- بازدید از مسیرهای حفاری , متراژ و برآورد هزینه اولیه حفاری بر طبق مشخصات رویه و با لحاظ نمودن قوانین و دستورالعملهای موجود

9- بررسی و تایید هزینه حفاری و تهیه نامه مربوطه و تحویل آن به نماینده شرکت حفار.

10- بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

11- پيگيري اجراي مصوبات حفاری و جابجایی تاسیسات و سایر موارد..

 12- بررسی اولیه درخواستهای حفاری در سطح مناطق دهگانه و چگونگی هماهنگ نمودن آن با شرایط روز.

13- رفع مشكلات بوجود آمده فی مابین شرکت های حفار و شهرداریهای مناطق درخصوص حفاري‌ و جابجایی تاسیسات.

 14-بررسی مصالح مصرفی و هزینه های جابجایی تاسیسات واقع شده شرکتهای حفار در مسیر پروژه های شهرداری و درصورت مغایر  نبودن , تایید آن برای پرداخت.

 15-شرکت در جلسات مرتبط با حفاری و یا جابجایی تاسیسات در مناطق دهگانه , شرکتهای حفار و یا سایر ادارات .

 16- درخواست و پیگیری اخذ انشعاب مورد نیاز پروژه های شهرداری مناطق دهگانه .

 17- جمع بندی و پیگیری تسویه حساب حفاریها و جابجایی تاسیسات در سطح مناطق دهگانه با شرکتهای چهارگانه حفار . (آب و فاضلاب , برق , گاز , مخابرات)

 18-  پیگیری استفاده از روشهای پیشرفته و مکانیکی در ترمیم محلهای حفاری.

19-  بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

 20- پیگیری همسطح سازی دریچه  منهول های شرکتهای حفار با سطح معابر.

 

 


 
 اسلایدر